Tanulmányi kérdések

Fontos tudnivalók

Hallgatói jogviszony

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, és ezáltal egy olyan jogi kapcsolat jön létre az Egyetem és a valamely szakon tanulmányokat folytató hallgató között, melyben az Egyetemet és a hallgatót kölcsönösen jogok és kötelezettségek terhelik a jogszabályokban és az Egyetem szabályzatai szerint.

A hallgatói jogviszony fennállása során újabb beiratkozásra nincs szükség, viszont a hallgató köteles minden képzési időszak előtt bejelenti, hogy az adott félévben megkezdi, vagy folytatja tanulmányait (aktív státusz), vagy szünetelteti (passzív státusz) azt. A bejelentést a hallgató az előzetes kurzusfelvétel kezdetétől a regisztrációs időszak végéig végezheti el.

A passziválásra akár már az első félévben sor kerülhet a beiratkozást követően. Több alkalommal, de alkalmanként legfeljebb két félévre lehet szüneteltetni a tanulmányokat, és ha a hallgató a két félév után se folyatja a tanulmányait, akkor a hallgatói jogviszonya megszűnik. A passzív státusz időtartama alatt a könyvtár és az előzetes kurzusfelvétel időszakában a számítógépterem–használat kivételével ingyenes szolgáltatások és hallgatói juttatások nem illetik meg a hallgatót.

A bejelentés a Neptun felületén történik a következő módon:

 1. https://neptun.elte.hu/
 2. Hallgatói webes felület
 3. Bejelentkezés
 4. Ügyintézés
 5. Beiratkozás/Bejelentkezés
 6. Az adott félév mellett található pluszjelre kell kattintani.
 7. Beiratkozás
 8. A megfelelő státuszt ki kell pipálni.
 9. Nyilatkozni kell arról, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Tárgyfelvétellel kapcsolatos információk

Előzetes kurzusfelvétel:

Az a kurzusfelvétel, amely során a hallgatók egy a kurzusfelvételi időszak előtti közétett előzetes kurzuskínálatból jelentkezhetnek kurzusokra. Előzetes kurzusfelvétel során csak 45 kredit értékű kurzusokat lehet felvenni. Az előzetes kurzusfelvétel fontos, mivel ez alapján kaphatnak az oktatók arról információt, hogy várhatóan hány fő fog részt venni a kurzuson, és így változtatni tudja a létszámkeretet is, illetve ha szükséges egy nagy teremet tud foglalni. Nem kötelező előzetesen kurzust felvenni, de az előző szempont miatt fontos, és a rangsorolásos kurzusfelvételnél 100 pontot lehet érte kapni.

Azok a hallgatók, aki szeptemberben kezdik el a tanulmányaikat (abban az évben beiratkozó hallgatók), azoknak előzetes kurzusfelvétel nem írható elő az első félévben. Emiatt a rangsorolásos kurzusfelvételnél automatikusan megkapják a 100 pontot.

Időszaka az előzetes kurzuskínálat közzétételétől kezdődik, és a kurzusfelvételi időszak előtt ér véget két nappal.

Rangsorolásos kurzusfelvétel:

Az a kurzusfelvételi időszak, amely során kialakul a hallgatók rangsora az egyes kurzusoknál. Ez azt jelenti, hogy túljelentkezés esetén egyes hallgatók kicsúsznak a létszámkeretből, így egy másik kurzust kell felvenniük. A hallgatók szabadon vehetnek fel, és adhatnak le tárgyakat.

A rangsorolásos jelentkezés során több szempont alapján egy pontszámot rendelnek a hallgatókhoz, illetve pontazonosság esetén a mázlipontok alapján felállított sorrend számít. A mázlipont egy véletlen szám, amely a neptunkódtól, a képzési időszaktól és a kurzus egyedi azonosítójától függhet. Ezt a számot az Elektronikus Tanulmányi Rendszer generálja.

A pontszám nem változik meg abban az esetben, ha valaki leadja a kurzust, majd később újra felveszi ugyanazt.

Tehát a ragsorolásos jelentkezés esetén nem a gyorsasság számít, hanem csak a kapott pontszám. 

A pontszámok szempontrendszere:

a) a szakos (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) tanulmányaikat megkezdő hallgatók,valamint azok, akik a kurzust az előzetes kurzusfelvétel során
     fölvették: 100

b) az alábbi pontok közül az arra jogosult hallgatók azt kaphatják, amelyik a legmagasabb:

      − azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység kötelező: 80
      − azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység kötelezően választható:70    

      − azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység nem kötelező, de az alapszak valamelyik szakirányán kötelező vagy kötelezően
         választható: 60 

c) azok a hallgatók, akik a kurzust a mintaterv szerint kívánják fölvenni: 50

d) esti vagy levelező tagozatos hallgatóknak több szak (ideértve a felsőoktatási
     szakképzést is) együttes végzése esetén függetlenül attól, hogy melyik aktív szakjuk kurzusáról van szó: 20

e) minden hallgató annyi pont tízszeresét, amennyi aktív szakja (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) van az Egyetemen (jelen pont alkalmazása során külön-külön szaknak számítanak a kötött szakpáros és az osztatlan tanárképzés szakpárjai, illetve a tanár mesterszak moduljai) 

f) szak képzési idején belül lévő hallgató ötször annyi pontot, ahányadik félévében jár: Max.60  

g) szak képzési idejét túllépő hallgató a szak mintatantervéhez tartozó kurzus felvétele esetén: 65

h) szak képzési idejét túllépő hallgató a szak mintatantervéhez nem tartozó kurzus felvétele esetén: 60  

i) aktív honorácior státuszú hallgatók a jelen Szabályzat 27/A. §-ban meghatározott Szakhoz felvett kurzusok esetében: 50

j) az a hallgató, aki a számára elérhető összes OMHV kérdőívet kitölti a véleményezési időszakban: 8 

k) regisztrált speciális szükségletű hallgatók: 1000     

Versenyjelentkezéses kurzusfelvétel:

A rangsorolásos kurzusfelvétel utáni időszak, aminek célja az üres helyek betöltése. Fontos tudni, hogy az kerül be, aki előbb veszi fel kurzust.

A kurzusfelvétel menete:

Kurzusokat csak akkor lehet felvenni, ha a hallgató az adott félévre aktív státuszban van.

Figyeljünk arra, hogy a kurzusokat a megfelelő mintatanterv alapján és a helyes kóddal vegyük fel.

A kurzusokhoz tartozó időpontok ezen az oldalon találhatóak meg: http://to.ttk.elte.hu/tanrend

 1. https://neptun.elte.hu/
 2. Hallgatói webes felület
 3. Bejelentkezés
 4. Tárgyak
 5. Tárgyfelvétel
 6. Tárgyak listázása
 7. Adott tárgynál a „Felvesz”-re való kattintás.
 8. A megfelelő kurzus melletti négyzetet kipipálása.
 9. Mentés

 

Kreditekkel kapcsolatos tudnivalók:

2016 előtt felvételizőknek két félév alatt 27 kreditet kell teljesíteni, a 2016-tól felvetteknek pedig két félév alatt 36 kredit és 2,25-ös kreditekkel súlyozott átlag (az elfogadtatott krediteken kívül), ahhoz hogy ne történjen állami ösztöndíjas képzésről önköltséges képzésre való átsorolás.

Az a hallgató, amely az első három félév alatt nem teljesít min. 36 kreditet (az elfogadtatott krediteken kívül), azt elbocsátják az egyetemtől.

Az alapképzés során 180 kreditet kell teljesíteni, amelyből 10 kreditet ér a szakdolgozat.

 

A mintatanterv

A mintatantervek a http://bio.elte.hu oldalon találhatóak meg.  A mintatanterv tartalmazza azokat a kurzusokat, amely felvétele szükséges.

A kurzusokat három kategóriába tudjuk besorolni: kötelező, kötelezően választható és szabadon választható kurzusok.

A kötelező kurzusokat, ahogy a neve is jelzi kötelező felvenni. A kötelezően választható kurzusból a 2013-as mintatanterv óta 60 kreditet kell elvégezni, amelyből 18 kredit a kötelező differenciált szakmai tárgyak adják (ezeket kötelező felvenni), míg a maradék 42 kreditet a hallgató válogatja össze a kötelezően választható differenciált szakmai tárgykínálatból és/vagy az alkalmazott biológiai gyakorlatokból. Az alkalmazott biológiai gyakorlatokból min. 6 kurzus elvégzése esetén kerülnek az adott kreditek a kötelezően választható kreditekhez, ha ennél kevesebb kurzust végez el a hallgató, akkor ezek a kreditek a szabadon választható kurzusért járó kreditként számolnak el.  A kötelezően választható kurzusok közé tartoznak az „A” szinten tartott kurzusok is.  A 42 kreditek közé csak az „A”-kreditek „B”-kreditekkel csökkentett értéke számítható be.

Szabadon választható kurzusokból a 2013-as mintatanterv óta 9 kreditnyi értékű kurzusokat kell elvégezni. Ide soroljuk azokat a tárgyakat, amely a mintatanterv nem tartalmaz (ez alól kivétel az alkalmazott biológiai gyakorlatok abban az esetben, ha 6 kurzusnál kevesebbet végez el belőle a hallgató), tehát gyakorlatilag akár egy másik szak vagy kar kurzusa is felvehető.  A szabadon választható kurzusok esetében az előfeltételt nem veszik figyelembe.

Két fajta előfeltétel létezik a gyenge és az erős.  Gyenge előfeltétel esetén a tanegység elvégzése azonos félévben történhet, mint az előfeltétel teljesítése. Az erős előfeltétel esetében az adott tanegység csak akkor vehető fel, ha az előfeltétel már egy előző félévben teljesítve lett. 

 

A vizsgák:

Az írásbeli és szóbeli vizsgák időpontját a vizsgaidőszak előtti 5. hét végéig kell meghirdetni.

A vizsgaalkalmak számát (utóvizsgák nélkül) úgy kell megállapítani, hogy az összesített, maximált létszám elérje a kurzust fölvett hallgatók létszámának 120%-át, és úgy kell elosztani őket, hogy az 1-3. és a 4-6. vizsgahétben ugyanannyi vizsgaidőpont legyen.

Írásbeli (nem utó- vagy javító-) vizsga, illetve szigorlat vagy alapvizsga során, ha egy adott vizsganapon a vizsgázók legalább 67 %-ának tudását elégtelenre értékelték, és a Hallgatói Önkormányzat ezt kéri, a szakért (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) felelős oktatási szervezeti egységnek az ügyet ki kell vizsgálnia.

Vizsgajelentkezés menete:

Vizsgára csak az a hallgató jelentkezhet, aki felvette a kurzust.  A vizsgára való jelentkezés a Neptun felületén történik.

 1. https://neptun.elte.hu/
 2. Hallgatói webes felület
 3. Bejelentkezés
 4. Vizsgák
 5. Vizsgajelentkezés
 6. A vizsga melletti pluszra való kattintás

Ha egy vizsgaidőpont előzetesen lett utó-vagy javítóvizsgaként lett meghirdetve, akkor erre az időpontokra csak az utóvizsgára utasított, illetve a sikeres vizsgájukat javítani szándékozó hallgatók jelentkezhetnek.

A hallgató legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával jelentkezhet vizsgára, vagy vonhatja vissza a jelentkezését, illetve új vizsgaidőpontra jelentkezhet (vizsgahalasztás), ha másik vizsgaalkalmon van szabad hely.

Minden hallgató számára biztosítani kell az utóvizsgára való jelentkezés lehetőségét, viszont UV2-re ez nem vonatkozik.

Utóvizsgára vagy javítóvizsgára kollokvium esetén a vizsga napját követő harmadik, szigorlat esetén ötödik napon kerülhet sor. A hallgató indokolt írásbeli kérésére a kurzusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője ettől eltérhet.

 

Térítési díjak

 • az abszolváláshoz szükséges 180 kredit 10%-nyi krediten felül felvett kreditek: 3 000 Ft/kredit
 • harmadik tantárgyfelvétel: 6 500 Ft/kredit
 • ugyanabból a tanegységből tett harmadik vizsga: 1 500 Ft
  • minden további vizsga: 3 000 Ft
 • igazolatlan hiányzás a vizsgáról: 3 000 Ft
 • utólagos tárgyfelvétel: 3 500 Ft/ tárgy
 • fizetési kötelezettség késedelmi díja: 3 500 Ft/hó
 • szakirány választási kötelezettség elmulasztása: 3 500 Ft